Договір публічної оферти про надання послуг
Фізична особа-підприємець Лісовський Роман Володимирович (ІПН 3266505376), далі по тексту — «Виконавець», керуючись статтями 638, 640-642 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для всіх відвідувачів веб-сайту wowgrow.com.ua, пропонуючи укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі — Договір) на умовах та у порядку, що визначені нижче.
1.
Предмет Договору. Оплата Послуг.
1.1.
За цим Договором Замовник зобов'язаний оплатити та прийняти інформаційно-консультаційні послуги (надалі — Послуги), а Виконавець зобов'язаний надати Замовнику оплачені Послуги. Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір у момент здійснення першої оплати Послуг за цим Договором.
1.2.
Виконавець може надавати Замовнику одну або декілька Послуг за оплату, передбачену нижче:
  • просування у соціальних мережах;
  • налаштування реклами у мережі інтернет;
  • консультування щодо інтернет-реклам.
Детальний перелік та опис Послуг, який складає невід'ємну частину даного Договору, наведено на веб-сайті Виконавця wowgrow.com.ua.
1.3.
Виконавець та Замовник (надалі — Сторони) можуть домовитись про обсяг та вартість Послуг, замовляючи пакети Послуг або запроваджуючи періодичну фіксовану оплату.
1.4.
Вартість, обсяг та строки надання кожної з послуг визначаються Виконавцем у Рахунку-фактурі на оплату Послуг, який є невід'ємною частиною даного Договору. Замовник фактом сплати виставленого Виконавцем Рахунку-фактури погоджується та приймає всі умови надання Послуг, визначені в ньому.
1.5.
Повна оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється до початку їх надання шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця. Виконавець починає надавати Послуги впродовж трьох робочих днів з моменту отримання попередньої оплати.
1.6.
Оплата Послуг Замовником здійснюється як 100% передоплата протягом 10 днів з моменту виставлення Рахунку-фактури Виконавцем шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця. Валютою платежу за цим Договором є українська гривня.
1.7.
Всі додаткові витрати, які можуть бути пов'язані з переказом коштів, несе Замовник.
1.8.
Для обміну первинною документацією (Акти наданих послуг, Рахунки-фактури тощо) Сторони використовують сервіс vchasno.com.ua або Виконавець надсилає зазначені документи Замовнику рекомендованим листом.
1.9.
Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі, якщо Замовник не висловить письмових обґрунтованих заперечень впродовж п'яти робочих днів після їх надання.
1.10.
Вартість Послуг не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування.
2.
Права та обов'язки Сторін.
2.1.
Сторони мають права та обов'язки, що передбачені цим Договором та Цивільним кодексом України для сторін у договорі про надання послуг (зокрема, главою 63).
2.2.
Замовник може:
2.2.1. замовляти Послуги;
2.2.2. висловлювати побажання та рекомендації щодо Послуг;
2.2.3. висловлювати обґрунтовані письмові заперечення щодо наданих Послуг впродовж п'яти робочих днів після їх надання;
2.2.4. не пізніше двох робочих днів з моменту укладення цього Договору надати Виконавцю інформацію, матеріали, паролі доступу до сторінок у соціальних мережах.
2.3.
Замовник зобов'язаний:
2.3.1. приймати надані Послуги;
2.3.2. оплачувати Послуги на умовах, передбачених у цьому Договорі;
2.3.3. підписувати акти наданих Послуг на вимогу Виконавця;
2.3.4. дотримуватись належної комунікації з Виконавцем;
2.3.5. перевіряти хід і якість надання Послуг, не втручаючись у діяльність Виконавця;
2.3.6. розглядати вимоги Виконавця про надання додаткових ресурсів.
2.4.
Виконавець може:
2.4.1. вимагати повну своєчасну оплату Послуг;
2.4.2. публікувати інформацію про Замовника для реклами та маркетингу Послуг;
2.4.3. попереджати Замовника про обставини, що загрожують якості Послуг;
2.4.4. залучати третіх осіб до виконання обов'язків Виконавця за цим Договором;
2.4.5. перенести строк надання послуг пропорційно даті отримання від Замовника інформації чи матеріалів, необхідних для надання Послуг. Виконавець при цьому не несе відповідальність за своєчасність надання Послуг.
2.5.
Виконавець зобов'язаний:
2.5.1. надавати Послуги належним чином;
2.5.2. дотримуватись умов цього Договору.
2.6.
Сторони не мають інших прав та обов'язків ніж ті, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
3.
Інтелектуальна власність.
3.1.
Виконавець може створювати об'єкти інтелектуальної власності при виконанні своїх обов'язків за цим Договором. Всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на будь-які об'єкти, створені Виконавцем, належать виключно Виконавцю.
3.2.
Цей Договір не передбачає передачу будь-яких прав інтелектуальної власності Виконавця Замовнику. Виконавець не надає Замовнику жодних ліцензій або дозволів щодо інтелектуальної власності Виконавця. Замовник не набуває та не може реєструвати жодних прав інтелектуальної власності на будь-які об'єкти, створені Виконавцем.
4.
Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.
4.1.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором у розмірі та на підставах, передбачених чинним законодавством України.
4.2.
У жодному разі, відповідальність Виконавця за будь-якими штрафними санкціями за цим Договором не повинна перевищувати вартість Послуг, не наданих або неякісно наданих Замовнику.
4.3.
Виконавець несе відповідальність за порушення зобов'язань за Договором тільки у разі документально підтвердженої вини Виконавця або вини третіх осіб, які ним долучалися на виконання умов Договору.
4.4.
Виконавець не несе відповідальності за недосягнення чи неотримання Замовником економічного чи фінансового результату, який Замовник розраховував отримати за допомогою Послуг Виконавця.
4.5.
Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору, що може відбутися внаслідок дії форс-мажорних обставин.
4.6.
Всі спори, які виникають між Сторонами щодо цього Договору, повинні бути врегульовані Сторонами самостійно шляхом переговорів.
4.7.
Якщо спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню у суді в порядку, передбаченому чинним українським законодавством.
5.
Дія Договору.
5.1.
Цей Договір діє протягом трьох календарних місяців з моменту укладення та автоматично продовжується на невизначений строк, якщо Сторони не домовились про його розірвання у письмовій формі.
5.2.
Замовник має право у односторонньому порядку відмовитись від цього Договору. У такому випадку кошти сплачені Замовником на виконання цього Договору поверненню не підлягають.
5.3.
Виконавець має право розірвати цей Договір у односторонньому порядку на підставі попереднього повідомлення у будь-який час.
5.4.
Виконавець може вносити зміни до цього Договору на власний розсуд, у будь-який час без попередження. Замовник не має права вносити жодних змін до цього Договору.
6.
Заключні положення.
6.1.
Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного регулювання відносин із забезпеченням режиму комерційної таємниці та зобов'язуються забезпечити конфіденційність предмету цього Договору та його невід'ємних частин, процесу його виконання і отримання результатів.
6.2.
При укладенні цього Договору, а також на виконання його умов, Сторони передають одна одній персональні дані своїх представників, або інших осіб — суб'єктів персональних даних. При чому, Сторони зобов'язуються забезпечити охорону таких персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі порушення однією із Сторін вимог чинного законодавства України про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення.
6.3.
Сторони зобов'язуються трактувати текст цього Договору, будь-які матеріали, інформацію та відомості, які стосуються цього Договору, як конфіденційні. Надання відомостей про умови цього Договору можливе лише уповноваженим на отримання такої інформації органам і суб'єктам, в порядку, визначеному законодавством України, а також фінансовим установам, що співпрацюють зі Сторонами, радникам та/або співробітникам, за умови зобов'язання зберігати конфіденційність інформації, що їм надаватиметься.
6.4.
Недійсність будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність або нікчемність цього Договору в цілому. Відмова або нездатність Сторони застосувати будь-яке положення цього Договору не означає відмову Сторони від цього Договору в цілому або від будь-яких умов цього Договору.
6.5.
Жодна Сторона не має право уступати або будь-яким чином передавати право вимоги щодо зобов'язань за цим Договором.
6.6.
Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись) спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах, з використанням месенджерів, зберігає юридичну силу після укладення цього Договору та може бути враховане для його тлумачення.
6.7.
Цей документ є онлайн-формою договору. Ви укладаєте цей договір здійснюючи першу оплату послуг Романа Лісовського. Цей договір не потрібно роздруковувати та підписувати.
6.8.
Цей Договір укладено в електронній формі, що має таку ж юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами Сторін.
6.9.
Цей Договір та всі супутні документи складені українською мовою. Будь-який переклад цього Договору або будь-яких його версій іншими мовами, крім української, має використовуватися тільки для зручності. У випадку будь-яких розбіжностей між українським варіантом та варіантом, складеним будь-якою іншою мовою, переважну силу має український варіант.
6.10.
Цей Договір розміщено на веб-сайті wowgrow.com.ua та востаннє оновлено «11» лютого 2019 року.
7.
Реквізити Виконавця.
Фізична особа-підприємець Лісовський Роман Володимирович,
ІПН 3266505376,
р/р 26002053228400 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 326610